Renderowanie 2D część 4.2: Spritebatch

Posted on Wed 21 June 2017 in OpenGL

Cześć. W poprzedniej części napisałem nieco o tym jak przebiega rysowanie a właściwie dokładanie elementów do narysowania. W tym artykule zajmiemy się dokładnie tym jak działa pipeline rysowania SpriteBatchem. Aby narysować jaką teksturę należy napisać taki oto kodzik:

this->_device->clear(Colors::black);
batch->begin(TextureWrap::REPEAT, TextureFilter::POINT_FILTER);

  batch->draw(texture1, glm::vec2(200.f, 200.f), nullptr, Colors::white, 0, glm::vec2(0.f, 0.f), 2, FlipEffect::NONE_FLIP, 2);
  batch->draw(texture2, glm::vec2(300.f, 200.f), nullptr, Colors::white, 0, glm::vec2(0.f, 0.f), 3, FlipEffect::NONE_FLIP, 2);

batch->end();
this->_device->swapBuffers();

Zacznijmy od samej góry. Aby wyczyścić backbuffer trzeba najpierw wywołać funkcje clear() z graphic device. Potem wywołujemy jedno z przeciążeń funkcji begin, która przygotowuje wszystkie elementy SpriteBatcha do rysowania. Przykładowa implementacja wygląda tak:

void SpriteBatch::begin(ShaderProgram * shader, TextureWrap wrap, TextureFilter filter, glm::mat4 viewportTransform)
{
  if (this->_isInitialized == false && this->_isStarted) return;

  this->_customShader = shader;
  this->_viewport = glm::ortho(0.f,
    static_cast<GLfloat>(this->_device->get_viewport().width),
    static_cast<GLfloat>(this->_device->get_viewport().height),
    0.f, -1.f, 1.f);
  this->_viewportTransform = viewportTransform;
  this->_isStarted = true;
  this->_sampler->changeFilter(filter);
  this->_sampler->changeWrap(wrap);
}

Jak możemy zauważyć najważniejsze jest ustalenie Viewportu i samplera. Druga macierz służy do nałożenia transformacji kamery ale to w innym artykule napiszę na ten temat. Po wywołaniu kolejnych funkcji draw() wywołujemy funkcje end ()która wykonuje właściwe rysowanie.

void SpriteBatch::end()
{
  //draw to frame buffer
  if (this->_currentTarget == nullptr)
  {
    this->_currentTarget->begin();
    this->drawBatch();
    this->_currentTarget->end();
  }
  else //draw to backbuffer
  {
    this->drawBatch();
  }
}

Jeżeli mamy nałożony render target to cały batch jest rysowany to niego jeżeli nie to rysujemy na backbuffer. Funkcja drawBatch() która rysuje cały bufor ma następującą implementację:

void SpriteBatch::drawBatch()
{

  switch (this->_sortMode)
  {
  case SortMode::FRONT_TO_BACK:
    std::sort(this->_items.begin(), this->_items.end(),
      [=](SpriteBatchItem* item1, SpriteBatchItem* item2) { return item1->drawOrder < item2->drawOrder; });
    break;
  case SortMode::BACK_TO_FRONT:
    std::sort(this->_items.begin(), this->_items.end(),
      [=](SpriteBatchItem* item1, SpriteBatchItem* item2) { return item1->drawOrder > item2->drawOrder; });
    break;
  }

  if (this->_viewport == glm::mat4())
  {
    GLint display[4];
    glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, display);
    this->_viewport = glm::ortho(0.f, (float)display[2],
      (float)display[3], 0.f);
  }

  GLuint currentProgram;
  if (this->_customShader != nullptr)
  {
    this->_customShader->use();
    currentProgram = this->_customShader->get_programId();
  }
  else
  {
    this->_defaultShader->use();
    currentProgram = this->_defaultShader->get_programId();
  }

  glm::mat4 full_viewProj = this->_viewport * this->_viewportTransform;
  auto viewport = glm::value_ptr(full_viewProj);
  glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(currentProgram, "projection"), 1, GL_FALSE, viewport);

  glBindVertexArray(this->_vao);

  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, this->_vbo);
  glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, this->_ebo);

  size_t spritesCount = this->_items.size();
  size_t batchesToDraw = spritesCount / MAX_BATCH_ITEMS;

  this->_sampler->bind();
  for (size_t batchNumber = 0; batchNumber < batchesToDraw + 1; ++batchNumber)
  {
    size_t spriteNumber = spritesCount - (batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS);
    if (spriteNumber > MAX_BATCH_ITEMS)
      spriteNumber = MAX_BATCH_ITEMS;

    for (size_t i = batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS; i < batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS + spriteNumber; ++i)
    {
      auto item = this->_items[i];

      size_t newI = (i - (i / MAX_BATCH_ITEMS * MAX_BATCH_ITEMS)) * 32;

      //top left
      this->_vertexBuffer[newI + 0] = item->postions[0].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 1] = item->postions[0].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 2] = item->texcoords[0].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 3] = item->texcoords[0].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 4] = item->color.x;
      this->_vertexBuffer[newI + 5] = item->color.y;
      this->_vertexBuffer[newI + 6] = item->color.z;
      this->_vertexBuffer[newI + 7] = item->color.w;
      //top right
      this->_vertexBuffer[newI + 8] = item->postions[1].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 9] = item->postions[1].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 10] = item->texcoords[1].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 11] = item->texcoords[1].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 12] = item->color.x;
      this->_vertexBuffer[newI + 13] = item->color.y;
      this->_vertexBuffer[newI + 14] = item->color.z;
      this->_vertexBuffer[newI + 15] = item->color.w;
      //top left
      this->_vertexBuffer[newI + 16] = item->postions[2].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 17] = item->postions[2].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 18] = item->texcoords[2].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 19] = item->texcoords[2].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 20] = item->color.x;
      this->_vertexBuffer[newI + 21] = item->color.y;
      this->_vertexBuffer[newI + 22] = item->color.z;
      this->_vertexBuffer[newI + 23] = item->color.w;
      //top right
      this->_vertexBuffer[newI + 24] = item->postions[3].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 25] = item->postions[3].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 26] = item->texcoords[3].x;
      this->_vertexBuffer[newI + 27] = item->texcoords[3].y;
      this->_vertexBuffer[newI + 28] = item->color.x;
      this->_vertexBuffer[newI + 29] = item->color.y;
      this->_vertexBuffer[newI + 30] = item->color.z;
      this->_vertexBuffer[newI + 31] = item->color.w;
    }

    size_t fullSize = spritesCount - batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS;

    if (fullSize > MAX_BATCH_ITEMS)
      fullSize = MAX_BATCH_ITEMS;

    glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 0, fullSize* (32 * sizeof(GLfloat)),
      &this->_vertexBuffer[0]);

    auto lastTex = this->_items[batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS]->texture;
    int offset = 0;

    SpriteBatchItem* spriteItem;
    for (size_t i = 0; i < spriteNumber; ++i)
    {
      spriteItem = this->_items[batchNumber * MAX_BATCH_ITEMS + i];
      if (spriteItem->texture->get_textureId() != lastTex->get_textureId())
      {
        lastTex->bind();
        glDrawElements(GL_TRIANGLES, (i - offset) * 6,
          GL_UNSIGNED_INT, (GLvoid*)(offset * 6 * sizeof(GLuint)));
        offset = i;
        lastTex = spriteItem->texture;
      }
    }

    lastTex->bind();
    glDrawElements(GL_TRIANGLES, (spriteNumber - offset) * 6,
      GL_UNSIGNED_INT, (GLvoid*)(offset * 6 * sizeof(GLuint)));
  }

  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
  this->_sampler->bind();

  glBindVertexArray(0);
  glUseProgram(0);

  this->_isStarted = false;
  this->clearBatchItems();
}

Metoda drawBatch na początku sortuje tekstury, oblicza viewport włącza customowy shader jeżeli jest on ustawiony. Następnie obliczana jest macierz projekcji i wszystkie dane pakowane są do bufora oraz wysyłane są one do rysowania. Po wszystkim batch jest czyszczony i cały proces zaczyna się od nowa. To chyba na tyle jeżeli chodzi o samego batcha z grafiki została nam jeszcze kamera, którą opiszę w następnym artykule.