Renderowanie 2D cześć 6: Tekst True Type Font

Posted on Sun 06 August 2017 in OpenGL

Renderowanie tekstu jest nieco bardziej skomplikowane od wyświetlania prostych obrazków. Wyświetlanie tekstu możemy zrealizować na dwa sposoby:

 • renderowanie SpriteFontów,
 • renderowanie True Type Font.

Pierwszy sposób polega na wygenerowaniu sobie z pliku czcionki tekstury oraz pliku opisującego układ znaków na teksturze. Potem podczas renderowania wycinamy za pomocą tych danych odpowiednie obszary z tekstury i w ten sposób konstruujemy napisy. Ten sposób jest oczywiście jak najbardziej ok i wiele z silników z niego korzysta. Ja w 2DXngine postanowiłem pójść drugą drogą, czyli zaimplementować renderowanie bezpośrednio z plików czcionek True Type Font. Podejście to wymaga zainstalowanie dodatkowo biblioteki freetype, ponieważ będzie ona nam potrzebna do wygenerowania glifów, które później będziemy wyświetlali. Dodatkowo potrzeba jest jeszcze biblioteka zlib1. Jako pierwsze przyjrzymy się implementacji tworzenia elementów do wyświetlenia. Podstawowe metryki fonta reprezentuje poniższy rysunek:

Alt metrics

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie free type project. Jak już się zaznajomimy z metrykami to możemy stworzyć strukturę reprezentująca glif:

struct Glyph
{
  Texture* tex;
  glm::ivec2 bearing;
  glm::ivec2 advance;
  GlyphState state;

  static Glyph empty() 
  {
    Glyph glyph = {
      nullptr,
      glm::ivec2(0,0),
      glm::ivec2(0,0),
      EMPTY_GLYPH
    };

    return glyph;
  }
};

Samo generowanie czcionek dla podsawowych znaków ASCII wygląda w następujący sposób:

 glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

  FT_Library ft;
  if (FT_Init_FreeType(&ft))
    std::exit(1);

  auto strPath = path.get_fullPath();
  auto charPath = strPath.c_str();

  FT_Face face;
  if (FT_New_Face(ft, charPath, 0, &face))
    std::cout << "ERROR::FREETYPE: Failed to load font" << std::endl;

  FT_Set_Pixel_Sizes(face, 0, 48);

  for (GLubyte letter = 0; letter < 128; letter++)
  {
    if (FT_Load_Char(face, letter, FT_LOAD_RENDER))
    {
      std::cout << "ERROR::FREETYTPE: Failed to load Glyph" << std::endl;
      continue;
    }

    Bitmap* bmp = new Bitmap(face->glyph->bitmap.buffer, face->glyph->bitmap.width, face->glyph->bitmap.rows);
    Texture* texture = new Texture(AssetPath::empty(), bmp, GL_RED);

    Glyph character = {
      texture,
      glm::ivec2(face->glyph->bitmap_left, face->glyph->bitmap_top),
      glm::ivec2(face->glyph->advance.x,face->glyph->advance.y),
      GlyphState::FILL_GLYPH
    };
    this->_characterMap.insert(std::pair<GLchar, Glyph>(letter, character));
  }
  FT_Done_Face(face);
  FT_Done_FreeType(ft);

Powyższy kod generuje kolekcje bitmap, które przechowują obrazek każdego glifu w grayscale - aby poprawnie wyświetlić taką czcionkę potrzebujemy podmienić standardowy fragment shader, na taki jak poniżej:

#version 330 core
layout (location = 0) out vec4 color;
in vec2 fragmentTexCoord;
in vec4 fragmentColor;
uniform sampler2D tex;
uniform float global_alpha;
void main(void)
{
   color = vec4(1, 1, 1, texture(tex, fragmentTexCoord).r) * fragmentColor;
}

Do samego rysowania użyłem spritebatcha, który już zaimplementowałem w silniku:

 batch->begin(this->_fontShader, TextureWrap::CLAMP_TO_EDGE, TextureFilter::LINEAR_FILTER, camera);

  for (auto c : text)
  {
    Glyph g = this->_characterMap[c];
    if (g.state != GlyphState::EMPTY_GLYPH)
    {
      //compute base pos variables
      float x = position.x + g.bearing.x * scale.x;
      float y = position.y - g.bearing.y * scale.y;

      float width = g.tex->get_bitmap()->get_width() * scale.x;
      float height = g.tex->get_bitmap()->get_height() * scale.y;

      batch->draw(g.tex, RectangleI(x, y, width, height), color, 0);

      position.x += (g.advance.x >> 6) * scale.x;
      position.y += (g.advance.y >> 6) * scale.y;
    }
  }

  batch->end();

I to w sumie tyle jeśli chodzi o renderowanie czcionek. Całość implementacji znajduje się już w repozytorium, więc ciekawskich zapraszam na githuba.